شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که بخواهید جهت نماد ارز فروشگاه خود را از راست به چپ تغییر دهید ، این تغییر زمانی نیاز هست که شما از بسته های نصبی و قالب های خارجی استفاده می کنید و به همین دلیل جهت نماد برای زبان فارسی اشتباه استبرای تغییر جهت نماد مراحل زیر را انجام دهید

1- به مسیر زیر در هاست خود رفته
کد PHP:
/lib/Zend/Locale/Data 
2- فایل زبان خود را انتخاب و ویرایش کنید . فایل مربوط به زبان فارسی fa.xml می باشد
3- حال کد زیر را جستجو کنید
کد PHP:
<currencyFormat><pattern>¤ #,##0.00</pattern></currencyFormat> 
4- جهت ¤ را از چپ به راست تغییر دهید مانند :
قبل:
کد PHP:
<pattern>¤ #,##0.00</pattern> 
بعد :
کد PHP:
<pattern>#,##0.00 ¤</pattern> 
5- حال به مدیریت مجنتو رفته و کش مجنتو رو تخلیه کنیدهمینطور که مشاهده می کنید جهت نماد ارز تغییر کرد و مناسب سایت های فارسی زبان می باشد