ممکن است شما پچ امنیتی مجنتو SUPEE-7405 را که در تاریخ 20/01/2016 منتشر شد نصب کرده باشید ، و ممکن است بعد از نصب متاسفانه در صفحه مدیریت فروش با صفحه ی سفید مواجه شوید ، تیم پرشین مجنتو اقدام به آموزش حل مشکل بعد از اعمال پچ کرده است .
این پچ امنیتی برای نسخه پی اچ پی 5.4 به بعد آماده شده است و به همین دلیل ممکن است شما از نسخه ی قدیمی استفاده کنید و صفحه سفید برای شما نمایش داده شود .
برای حل مشکل در خط 124 فایل app/code/core/Mage/Adminhtml/Helper/Sales.php کد $links = []; را به $links = array(); تغییر دهید :

کد:
--- app/code/core/Mage/Adminhtml/Helper/Sales.php
+++ app/code/core/Mage/Adminhtml/Helper/Sales.php
 
@@ -121,7 +121,7 @@
   public function escapeHtmlWithLinks($data, $allowedTags = null)
   {
     if (!empty($data) && is_array($allowedTags) && in_array('a', $allowedTags)) {
-      $links = [];
+      $links = array();
       $i = 1;
       $data = str_replace('%', '%%', $data);