با سلام خدمت تمامی کاربران عزیز
پچ امنیتی مجنتو نسخه 8788 با تغییرات در بهینه سازی امنیتی و بهبود عملکرد مجنتو مربوط به نسخه های 1 منتشر شد
در این پچ امنیتی 83 فایل تغییر داده شده و گفته شده که 3 فایل باید حذف شود ، لیست فایل های تغییر کرده به صورت زیر میباشد :
کد:
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Product/Helper/Form/Gallery/Content.php
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Cms/Wysiwyg/Images/Content/Uploader.php
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Media/Uploader.php
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Urlrewrite/Category/Tree.php
app/code/core/Mage/Adminhtml/Model/System/Config/Backend/Serialized.php
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/DashboardController.php
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/IndexController.php
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Media/UploaderController.php
app/code/core/Mage/Catalog/Helper/Image.php
app/code/core/Mage/Catalog/etc/config.xml
app/code/core/Mage/Catalog/etc/system.xml
app/code/core/Mage/Centinel/Model/Api.php
app/code/core/Mage/Centinel/Model/Api/Client.php
app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php
app/code/core/Mage/Core/Helper/Url.php
app/code/core/Mage/Core/Model/Encryption.php
app/code/core/Mage/Core/Model/Input/Filter/MaliciousCode.php
app/code/core/Mage/Core/functions.php
app/code/core/Mage/Customer/Block/Address/Book.php
app/code/core/Mage/Customer/controllers/AddressController.php
app/code/core/Mage/Dataflow/Model/Profile.php
app/code/core/Mage/Downloadable/Block/Adminhtml/Catalog/Product/Edit/Tab/Downloadable/Links.php
app/code/core/Mage/Downloadable/Block/Adminhtml/Catalog/Product/Edit/Tab/Downloadable/Samples.php
app/code/core/Mage/Downloadable/Helper/File.php
app/code/core/Mage/Oauth/Model/Server.php
app/code/core/Mage/Paygate/Model/Authorizenet.php
app/code/core/Mage/Payment/Block/Info/Checkmo.php
app/code/core/Mage/Paypal/Model/Express/Checkout.php
app/code/core/Mage/Paypal/Model/Resource/Payment/Transaction.php
app/code/core/Mage/Sales/Model/Resource/Order/Payment.php
app/code/core/Mage/Sales/Model/Resource/Order/Payment/Transaction.php
app/code/core/Mage/Sales/Model/Resource/Quote/Payment.php
app/code/core/Mage/Sales/Model/Resource/Recurring/Profile.php
app/code/core/Mage/Uploader/Block/Abstract.php
app/code/core/Mage/Uploader/Block/Multiple.php
app/code/core/Mage/Uploader/Block/Single.php
app/code/core/Mage/Uploader/Helper/Data.php
app/code/core/Mage/Uploader/Helper/File.php
app/code/core/Mage/Uploader/Model/Config/Abstract.php
app/code/core/Mage/Uploader/Model/Config/Browsebutton.php
app/code/core/Mage/Uploader/Model/Config/Misc.php
app/code/core/Mage/Uploader/Model/Config/Uploader.php
app/code/core/Mage/Uploader/etc/config.xml
app/code/core/Mage/Uploader/etc/jstranslator.xml
app/code/core/Mage/Usa/Model/Shipping/Carrier/Dhl.php
app/code/core/Mage/Usa/Model/Shipping/Carrier/Dhl/International.php
app/code/core/Mage/Usa/Model/Shipping/Carrier/Fedex.php
app/code/core/Mage/Usa/Model/Shipping/Carrier/Ups.php
app/code/core/Mage/Usa/etc/config.xml
app/code/core/Mage/Usa/etc/system.xml
app/code/core/Mage/Wishlist/Helper/Data.php
app/code/core/Mage/Wishlist/controllers/IndexController.php
app/code/core/Mage/XmlConnect/Block/Adminhtml/Mobile/Edit/Tab/Design.php
app/code/core/Mage/XmlConnect/Block/Adminhtml/Mobile/Edit/Tab/Design/Images.php
app/code/core/Mage/XmlConnect/controllers/Adminhtml/MobileController.php
app/design/adminhtml/default/default/layout/cms.xml
app/design/adminhtml/default/default/layout/main.xml
app/design/adminhtml/default/default/layout/xmlconnect.xml
app/design/adminhtml/default/default/template/catalog/product/helper/gallery.phtml
app/design/adminhtml/default/default/template/cms/browser/content/uploader.phtml
app/design/adminhtml/default/default/template/downloadable/product/edit/downloadable.phtml
app/design/adminhtml/default/default/template/downloadable/product/edit/downloadable/links.phtml
app/design/adminhtml/default/default/template/downloadable/product/edit/downloadable/samples.phtml
app/design/adminhtml/default/default/template/media/uploader.phtml
app/design/adminhtml/default/default/template/xmlconnect/edit/tab/design.phtml
app/etc/modules/Mage_All.xml
app/locale/en_US/Mage_Media.csv
app/locale/en_US/Mage_Uploader.csv
downloader/lib/Mage/HTTP/Client/Curl.php
js/lib/uploader/flow.min.js
js/lib/uploader/fusty-flow-factory.js
js/lib/uploader/fusty-flow.js
js/mage/adminhtml/product.js
js/mage/adminhtml/uploader/instance.js
lib/Unserialize/Parser.php
lib/Unserialize/Reader/Arr.php
lib/Unserialize/Reader/ArrValue.php
lib/Unserialize/Reader/Null.php
skin/adminhtml/default/default/boxes.css
skin/adminhtml/default/default/media/flex.swf
skin/adminhtml/default/default/media/uploader.swf
skin/adminhtml/default/default/media/uploaderSingle.swf
skin/adminhtml/default/default/xmlconnect/boxes.css
در این میان سه فایل زیر باید پاک شود :
کد:
skin/adminhtml/default/default/media/flex.swf
skin/adminhtml/default/default/media/uploader.swf
skin/adminhtml/default/default/media/uploaderSingle.swf
این نسخه از پچ امنیتی (نسخه شماره 2 پچ امنیتی 8788 ) مربوط به روز 15 اکتبر 2016 میباشد و اگر به مدیریت مجنتو خود وارد شوید ، اطلاعیه آن را نیز میتوانید مشاهده کنید.
فایل مربوط به تمام نسخه های قبلی مجنتو منتشر شده و اگر میخواهید مجنتو را از 0 نصب کنید میتوانید از ورژن 1.9.3 که تا چند روز آینده در انجمن پرشین مجنتو گذاشته میشود استفاده نمایید.

دانلود پچ 8788 برای نسخه های مختلف مجنتو
[ برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]
[ برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]
[ برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]
[ برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]
[ برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]
[ برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]
[ برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]