با سلام خدمت تمامی کاربران عزیز . صبح امروز مجنتو نسخه جدید 1.9.3.8 را منتشر و البته در کنار آن پچ امنیتی SUPEE-10570 را برای دانلود کاربران در فرمت فایل sh لینوکسی قرار داد تا صاحبان سرور بتوانند سایت خود را بروز رسانی امنیتی کنند. ما در اینجا برای رفاه حال کاربران عزیزی که از هاست اشتراکی استفاده میکنند فایل های تغییر یافته و موجود در پچ امنیتی را برای شما عزیزان قرار داده ایم . در پچ امنیتی SUPEE-10570 مجنتو 19 باگ امنیتی رفع شده است .
لیست فایل های تغییر یافته به شرح زیر میباشد :
کد HTML:
app/Mage.php
app/code/core/Mage/Admin/Helper/Block.php
app/code/core/Mage/Admin/Model/Block.php
app/code/core/Mage/Admin/Model/Resource/Block.php
app/code/core/Mage/Admin/Model/User.php
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Product/Grid.php
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Newsletter/Template/Grid/Renderer/Sender.php
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Sales/Order/Grid.php
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Sales/Order/View/Info.php
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/System/Store/Edit/Form.php
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Tag/Assigned/Grid.php
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Widget/Grid/Column/Renderer/Store.php
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Widget/Tabs.php
app/code/core/Mage/Adminhtml/Model/Config/Data.php
app/code/core/Mage/Adminhtml/Model/System/Store.php
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Catalog/ProductController.php
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/CustomerController.php
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/System/BackupController.php
app/code/core/Mage/Core/Model/Session/Abstract/Varien.php
app/code/core/Mage/Core/Model/Variable.php
app/code/core/Mage/Customer/Helper/Data.php
app/code/core/Mage/Customer/Model/Resource/Customer.php
app/code/core/Mage/Customer/controllers/AccountController.php
app/code/core/Mage/Customer/etc/config.xml
app/code/core/Mage/Customer/sql/customer_setup/upgrade-1.6.2.0.5.1.1-1.6.2.0.5.1.2.php
app/code/core/Mage/Downloadable/etc/config.xml
app/code/core/Mage/Downloadable/etc/system.xml
app/code/core/Mage/Downloadable/sql/downloadable_setup/upgrade-1.6.0.0.2.1.1-1.6.0.0.2.1.2.php
app/code/core/Mage/ImportExport/Model/Import.php
app/code/core/Mage/ImportExport/Model/Import/Entity/Product.php
app/code/core/Mage/Shipping/Model/Info.php
app/code/core/Mage/Widget/controllers/Adminhtml/Widget/InstanceController.php
app/code/core/Mage/XmlConnect/Block/Adminhtml/Connect/Dashboard/StoreSwitcher.php
app/design/adminhtml/default/default/template/catalog/product/attribute/options.phtml
app/design/adminhtml/default/default/template/catalog/product/attribute/set/main.phtml
app/design/adminhtml/default/default/template/customer/tab/view.phtml
app/design/adminhtml/default/default/template/customer/tab/view/sales.phtml
app/design/adminhtml/default/default/template/dashboard/store/switcher.phtml
app/design/adminhtml/default/default/template/downloadable/product/composite/fieldset/downloadable.phtml
app/design/adminhtml/default/default/template/downloadable/product/edit/downloadable/links.phtml
app/design/adminhtml/default/default/template/downloadable/sales/items/column/downloadable/creditmemo/name.phtml
app/design/adminhtml/default/default/template/downloadable/sales/items/column/downloadable/invoice/name.phtml
app/design/adminhtml/default/default/template/downloadable/sales/items/column/downloadable/name.phtml
app/design/adminhtml/default/default/template/eav/attribute/options.phtml
app/design/adminhtml/default/default/template/newsletter/preview/store.phtml
app/design/adminhtml/default/default/template/report/store/switcher.phtml
app/design/adminhtml/default/default/template/sales/order/view/info.phtml
app/design/adminhtml/default/default/template/store/switcher.phtml
app/design/adminhtml/default/default/template/store/switcher/enhanced.phtml
app/design/adminhtml/default/default/template/system/convert/profile/wizard.phtml
app/design/adminhtml/default/default/template/tax/rate/title.phtml
app/design/adminhtml/default/default/template/widget/form/renderer/fieldset.phtml
app/locale/en_US/Mage_Catalog.csv
app/locale/en_US/Mage_ImportExport.csv
lib/Zend/Mail/Transport/Sendmail.php
فایل های پچ امنیتی از نسخه 1.7 تا آخرین نسخه قبلی 1.9.3.7 برای دانلود آماده شده که به صورت جداگانه میتوانید آن را دانلود کنید :

[ برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]
[ برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]
[ برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]
[ برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]
[ برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]
[ برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]
[ برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]
[ برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]
[ برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]

لازم به ذکر است نسخه 1.9.3.8 مجنتو نیز در تاپیکی جداگانه به حضور شما عزیزان معرفی و برای دانلود قرار داده خواهد شد.