حضور مالك یا نماینده قانونی ایشان به همراه خودرو جهت سیر مراحل قانونی
اصل مدارك شناسایی معتبر شامل كارت ملی و شناسنامه یا وكالتنامه برای نماینده قانونی وی به همراه مدرك شناسایی
اصل سند مالكیت خودرو صادر شده توسط پلیس راهور ناجا
مدارك احراز سكونت مالك در آدرس اعلامی
بیمه نامه شخص ثالث معتبر
برگ معاینه فنی صادره از مراکز مکانیزه مجاز برای خودروهای شخصی و دولتی که بیش از ۴ سال از زمان تولید و خودروهای عمومی که بیش از یکسال از زمان تولید آنها(بر اساس مدل) سپری شده باشد.
گواهی مفاصا حساب از اجرائیات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه
واریز هزینه صدور كارت المثنی مشخصات خودرو از طریق دستگاه های کارت خوان مستقر در مراکز تعویض پلاک
اخذ تعهد كتبی از مالك ویا نماینده قانونی
پرداخت هزینه صدور و ارسال کارت مشخصات هوشمند خودرو برابر تعرفه مصوب شرکت پست ج . ا. ا. از طریق دستگاه های کارت خوان مستقر در مراکز تعویض پلاک
منبع [ برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]